Tháng Mười Hai 8, 2023 10:00 AM to 12:00 PM

Bạn có muốn tìm hiểu những gì cần thiết để đăng ký thành công cho Dịch Vụ Hỗ Trợ Chăm Sóc Tại Nhà (IHSS) và Chương Trình Giám Sát Bảo Vệ không?

Dịch vụ Hỗ trợ Tại Nhà (IHSS) cung cấp người có thu nhập thấp, người bị khiếm thị hoặc có khuyết tật, người cao niên từ 65 tuổi trở lên với sự hỗ trợ cá nhân và dịch vụ tại nhà để họ có thể an toàn ở nhà hoặc tiếp tục công việc. Các dịch vụ được bao gồm từ việc giúp đỡ công việc nhà đến chăm sóc cá nhân và dịch vụ y tế thực hiện tại nhà.

Trong hội thảo này, bạn sẽ tìm hiểu về:

  • Ai hội đủ điều kiện.
  • Cách chuẩn bị cho đánh giá nhu cầu.
  • Bảo Vệ Giám Sát là gì, quy trình và cách đăng ký

Nếu con bạn đang được hưởng nhận IHSS – người nhận có đang được nhận đủ số giờ dịch vụ theo quyền lợi và nhu cầu phù hợp không? Các dịch vụ được cung cấp dựa trên nhu cầu có thể bao gồm:

  • Dịch vụ việc nhà (hút bụi, lau bụi, v.v…)
  • Các dịch vụ liên quan (chuẩn bị bữa ăn, mua sắm, giải quyết việc vặt, v.v…)
  • Di chuyển
  • Dọn dẹp, đảm bảo an toàn
  • Giám Sát Bảo Vệ
  • Hội thảo này sẽ được thực hiện bởi một Chuyên Gia Tài Nguyên Gia Đình & Cộng Đồng của PHP.

Sự kiện này được tài trợ một phần từ Quận Hạt Santa Clara. Dự án được hỗ trợ bởi Chương Trình Lợi Ích Cộng Đồng Bắc California của Kaiser Permanente.

Đây là sự kiện của Connections California, một dự án của Parents Helping Parents – Silicon Valley.

#CCA #phpsanjose #phpgiadinhviet #PUB #IHSS

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email