Parents Helping Parents luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị khi con của quý vị đến tuổi trưởng thành.

Parents Helping Parents luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị khi con của quý vị đến tuổi trưởng thành.

Theo cùng sự phát triển của con em quý vị, chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm hiểu những nguồn lực hỗ trợ hiện có dành cho người khuyết tật trưởng thành. Đây là một thời kỳ chuyển đổi phức tạp đối với con của quý vị cũng như toàn thể gia đình. Parents Helping Parents sẽ luôn sẵn sàng giải đáp các câu hỏi cũng như tìm hướng giải quyết những mối lo ngại nếu như quý vị sinh sống ở khu vực Bay Area.

Những chủ đề quan trọng với người con ở tuổi trưởng thành của quý vị bao gồm:

 • Sự giám hộ ở tuổi trưởng thành
 • Tư pháp Hình sự
 • Việc làm
 • Kế hoạch cho Bất động sản
 • Lên kế hoạch cho cuộc sống và tương lai
 • Các lựa chọn về Điều kiện sống và Nhà ở
 • Các cơ hội Giáo dục sau Trung học
 • Phúc lợi Công cộng: Trợ cấp An sinh (SSI), Dịch vụ Hỗ trợ Tại gia (IHSS) và Y tế
 • Đăng ký Quân vụ
 • Các Hình thức Ủy thác với Người có Nhu cầu Đặc biệt
 • TÌnh dục và cách Giảm thiểu Nguy cơ
 • Làm việc với một Người khuyết tật